attribute: Phillie Casablanca

Django参考集この間これを見つけました。

MercurytideのDjango 1.0チートシートです:
http://www.mercurytide.co.uk/whitepapers/django-cheat-sheet/

よくDocumentationで探すものがのっています。

monkut // Oct. 1, 2008 // 10:23 p.m.